Tantra henkisyytenä

Käsite tantra tarkoittaa, kudelmaa, periaatetta. Se tulee sanoista tan(ot): venyttää, laajentaa) ja tra(yat): transsendenssi, vapautua. Tavallisesti tantralla viitataan erityisesti hindulaisuuden joihinkin esoteerisiin muotoihin, mutta tantrisia piirteitä on myös merkittävissä buddhalaisuuden, taolaisuuden ja jainalaisuuden muodoissa. Tantra ei siis ole uskonto, vaan pikemmin elämänfilosofia, jota sovelletaan eri traditioissa ja monin eri tavoin.

Nathalla annettu tantraopetus perustuu erityisesti Kashmirin shivaismin tantrisiin suuntauksiin, joita pidetään tantran puhtaimpana ja kohottuneimpana muotona, mutta se sisältää runsaasti viitteitä myös hindulaiseen tantraan. Opetuksen olennaisessa osassa ovat universaalit periaatteet ja niiden soveltaminen. Tantrinen filosofia ei aseta kieltoja ja käskyjä, vaan esittää periaatteita, joiden merkitystä harjoittajan on itse käytännössä koeteltava. Kaikki teoreettinen opetus on tarkoitettu sovellettavaksi ja ymmärrettäväksi käytännön elämässä; tantrassa ei olla kiinnostuneita filosofisesta spekuloinnista tai vain älyllisen teoreettisen tiedon keräämisestä.

Ymmärrys ja kokemus

Tantran mukaan itsetuntemus voidaan saavuttaa parhaiten jatkuvasti soveltamalla henkisiä periaatteita päivittäisessä elämässä. Tietoisuuden jalostumisen edellytys on jatkuva harjoittaminen. Vaikka tantra tarjoaakin runsaasti muodollisia meditaatio- ym. harjoituksia, kehittymisemme nopeus riippuu olennaisesti siitä, kuinka onnistumme siirtämään harjoittelun tulokset niihin hetkiin, joina tavallisesti toimimme tiedostamattamme, rutiinien tai alitajuisten impulssiemme vietävänä.

Tantra ei siksi pyri eristämään meitä elämästä, ja korvaamaan sitä jollain "henkisellä" harjoituksella. Kuitenkaan harjoituksen merkitystä ei vähätellä, koska määrällinen ponnistelu tuo laadullisia muutoksia: riittävän pitkä, toistuva keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan, esimerkiksi mieleen, eroottiseen energiaan tai vaikka tyytyväisyyden tunteeseen saa meidät tuntemaan sen syvemmin ja lopulta tuo meille kyvyn tahdonvaraisesti hallita sitä.

Tantran ja askeettisten suuntausten vertailua

  Tantra Asketismi
Suhde maailmaan Autuuden ilmenemisen muoto Illusorinen rajoite
Suhde kokemukseen Kaikkien kokemusten ymmärtäminen Vain valittujen kokemusten salliminen
Suhde henkiseen tavoitteeseen Nykyisen kokemuksen muuntaminen "Kokemuksen kieltäminen; keskittyminen vain tavoitteeseen"
Harjoitukset Tietoisuuden löytäminen maailmasta ja sen takaa Tietoisuuden voiman lisääminen maailman ylittämiseksi
Kehollisuus yleensä Keho autuuden välineenä Keho autuuden esteenä
Kehon tarpeet Ylittäminen yltäkylläisyyden kautta Huomiotta jättäminen
Kiinnittymisen välttäminen Vapauden ja ymmärryksen kautta Kiintymyksen kohteiden välttäminen
Kärsimysten ylittäminen  Ymmärtäminen ja onnellisuuden lisääminen Huomiotta jättäminen
Yhteisöt Yhteisyys voimavarana Eristyneisyyden suosiminen
Tahto ja ponnistelu Yksilöllisen tahdon ja universaalin tahdon harmonia Tahdonvoiman lisääminen maailman ylittämiseksi
Rakkaus Maailmaa ja Jumalaa kohtaan, koska nämä nähdään yhtäläisinä Vain transsendenttia Jumalaa kohtaan

Vaikka tantra asettuu luontevasti askeesin vastakohdaksi, sillä on monia piirteitä, jotka eivät määrity tämän vastakkainasettelun kautta, eikä se liioin sulje pois askeettisia piirteitä sisältäviä harjoituksia. Askeesiin verrattuna tantraa voidaan pitää monella tapaa länsimaiseen elämäntyyliin sopivampana lähestymistapana, koska se ei edellytä sokeaa uskoa mihinkään oman kokemusmaailman ulkopuolella olevaan, suosi eristyneisyyttä tai aseta ehdottomia kieltoja ja rajoituksia.

Tantran tavoite on itseoivallus, Atman

Atman tarkoittaa transsendenttia universaalia henkeä, olemuksen äärimmäistä essenssiä. Monistisena filosofiana tantra ei rajaa maailmaa, tekoja, tapahtumia tai mitään muutakaan hengeksi ja ei-hengeksi, vaan näkee kaiken ykseyden ilmentymänä. Käytäntössä tämä tarkoittaa, että mitään ilmiötä tai asiaa ei luokitella itsessään hyväksi tai pahaksi, vaan kaikella nähdään universaali kasvattava merkitys oman olemuksemme syvyyden esiintuomisessa. Elämämme ilot ja surut saavat saman merkityksen heijastuessaan olemuksemme ytimeen: kaiken essenssi on sama.

Ykseyden ilmentymistä loputtoman moninaisena maailmanamme lähestytään tantrassa erityisesti tietoisuus-energia -vastaparin kautta. Nämä kietoutuvat toisiinsa eri suhteissa saaden kokemuksemme näyttäytymään milloin loputtoman rauhan ja rakkauden itsetietoisena valtamerenä, milloin materiaalisten olentojen ja objektien vuorovovaikutuksena. Kaikki energia; kaikki ilmiöt, tunteet, tilanteet, joita oma tietoisuutemme ei vielä kata, edustavat sekä kehityksemme estettä että samalla oman tietoisuutemme jalostamisen mahdollisuutta.

Ei kuuta taivaalta

Ennenkaikkea tantra on tietoisuuden kentän hallittua ja asteittaista laajentamista: tarkoitus on tuoda tietoisuuteen kaikki omassa olemuksessamme ja ympäristössämme vaikuttavat energiat, oppia suuntaamaan ne omien tavoitteidemme mukaisesti ja saavuttaa transsendenssi niiden suhteen. Tämä käytännöllinen vaiheittain etenevä lähestymistapa on Nathan tantraopetuksen olennaisimpia piirteitä.  Sen soveltaminen tuo vähitellen kyvyn suhteuttaa eri kokemukset toisiinsa niiden taustalla vallitsevien hienovaraisten energioiden käyttämisen avulla.
Tantrinen harjoitus koskettaa aina sitä kokemusta, jota kunakin hetkenä elämme, ei ideaalista päämäärää toisaalla. Harjoituksen tarkoitus ei ole saavuttaa toiseutta -  jotain muuta, mitä sisimmässämme ei vielä olisi olemassa. Silti päivittäisten tapojemme, syvälle juurtuneiden käsityksemme ja olemuksemme kokonaisuuden on muututtava laadullisesti, jotta voisimme kokea maailman ja itsemme merkityksellisemmin ja syvemmin. Tantra pyrkii olemuksemme kaikkien voimavarojen herättämiseen ja täydellistämiseen. Fyysisen kehon, tunteiden, mielen ja sen korkeimpien henkisten kykyjen saavuttaminen tapahtuu vähitellen ja jokaiselle harjoittajalle ominaisella tavalla.

Tantrinen harjoittaminen on vakavaa leikkiä

Tantrinen harjoittamainen pyrkii yhdistämään vastakohtaisuudet näkemällä ne ensin mahdollisimman selvästi erillisinä. Tämä yhdistämisen ja erottamisen leikki toimii vahvistamalla kummankin vastakohtaparin ominaisuuksia, jolloin niiden ominasluonne tulee esiin mahdollisimman selvänä. Tämän jälkeen perspektiiviä laajennetaan vastaparin tuolle puolen ja vastakkaisuudet voidaan nähdä yhtenä energiana,  jonka ilmenemistä voidaan nyt tahdonalasesti hallita, koska sen tekijät tunnetaan.

Eroottisen tantran polariteetti-periaatteen ohella esimerkki tällaisesta lähestymistavasta on vaikkapa tahdon voima. Voimakas tahto ilman egoistisia pyrkimyksiä on välttämätön kaikessa henkisessä harjoittamisessa. Tantrinen tapa tahdon energian harmonisoimiseksi on lisätä sitä tietoisesti yhtä aikaa antautuvan asenteen ja henkisten periaatteiden kanssa, joka antaa yksilölliselle tahdolle suotuisan ja mielekkään suunnan. Ilman kohottavien periaatteiden aitoa omaksumista voimakastahtoinen ihminen luo alati voimakkaampia kiinnittymisiä halunsa kohteisiin, kun taas pelkkä antautuminen henkisille periaatteille  on hyödytöntä passiivisuutta, ellei voimakas yksilöllinen tahto herätä ja kannattele sitä.

Energia ja tietoisuus

Tietoisuuden vastakohtana tantrassa nähdään energiaa. Omassa olemuksessamme tietoisuus ilmenee ajatusten, tunteiden ja vaihtuvien mielikuvien lisäksi mm. kohottuneina henkisinä tietoisuudentiloina, jotka eivät tavallisesti kuulu päivittäisen kokemuksemme piiriin. Energian karkeimpia muotoja ihmisessä edustavat esimerkiksi ruoasta saatava perusvitaalisuus ja eroottinen voima, joiden toimintaa säätelee yleensä enimmäkseen vain alitajunta.

Tietoisuuden lisääminen tapahtuu tantrassa lisäämällä energian ja tietoisuuden välistä jännitettä. Koska tietoisuus ja energia ovat saman ilmiön kaksi vastakkaista puolta, emme voi lisätä vain toista, vaan molempia on kasvatettava yhtäaikaa. Toisin sanoen korkea tietoisuudentila syntyy vain, jos käytössämme on paljon energiaa, ja vastaavasti voimme pitää olemuksessaamme paljon enrgiaa vain, jos pystymme hallitsemaan sitä suuren tietoisuuden avulla.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tanrinen harjoittaja pyrkii pitämään kehonsa mahdollisimman terveenä ja elinvoimaisena, jotta se voisi tarjota korkeampien mielen kykyjen herättämiseen tarvittavan suuren energian. Merkittävin yksittäinen keino käytettävissämme olevan energian lisäämiseen on seksuualinen kontinenssi.